www.

Smlouva o registraci doménových jmen

Všeobecné smluvní podmínky

Stable.cz s.r.o.
Skelná 2091/29
466 02 Jablonec nad Nisou
IČO 28741048
DIČ CZ28741048


na straně jako poskytovatel

a

objednatel na straně druhé

 1. Předmět smlouvy
  1. Předmětem této smlouvy je závazek provozovatele zajistit registraci, prodloužení a správu doménového jména druhého řádu. Registrací a prodloužení doménového jména se rozumí zajištění komunikace mezi objednavatelem a centrálním registrem domén.
  2. Objednáním služeb prostřednictvím sítě internet vyslovuje objednatel, stejně jako poskytovatel, svůj závazek řídit se těmito všeobecnými smluvními podmínkami stejně, jako by tyto podmínky byly vytištěné a podepsané ve formě smlouvy. Všeobecné smluvní podmínky jsou závazné v platném aktuálním znění, jež jsou veřejně přístupné na stránkách www.kvapem.cz.
 2. Registrace doménového jména
  1. Vlastníkem doménového jména se stává objednatel.
  2. Poskytovatel se zavazuje zprostředkovat registraci doménového jména u registračních autorit. Poplatky a další náklady s registrací spojené nese objednatel. Registrace doménového jména se řídí pravidly a podmínkami příslušných registračních autorit (správců domén).
   • Pravidla sdružení CZ.NIC pro registraci doménových jmen v ccTLD .CZ jsou dostupná na webových stránkách sdružení CZ.NIC http://www.nic.cz.
   • Pravidla registrace .SK domén jsou dostupná na webových stránkách https://www.sk-nic.sk.
   • Pravidla registrace .EU domén jsou dostupná na webových stránkách sdružení EURid http://www.eurid.eu.
   • Pravidla registrace vybraných nadnárodních domén jsou dostupná na webových stránkách Internet Corporation for Assigned Names and Numbers http://www.icann.
  3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti o registraci doménového jména.
  4. Objednatel se zavazuje uhradit poplatky registračních autorit včetně administračních poplatků.
  5. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti o registraci doménového jména.
  6. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv objednatelem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvů domén nebo adresářů, které jsou obchodními jmény a registrovanými ochrannými známkami.
  7. Doménové jméno se registruje po uhrazení poplatku za doménové jméno na účet poskytovatele a zaslání daňového dokladu (faktury).
  8. Doménové jméno nebude registrováno v těchto případech:
   • neuhrazení poplatku za doménové jméno
   • požadované doménové jméno neodpovídá pravidlům tvorby doménových jmen
   • doménové jméno je zaregistrováno jiným zájemcem před uhrazením poplatku objednavatelem
   • nebyly řádně vyplněny požadované údaje nebo žádost obsahuje nedostatky
 3. Správa doménové jména
   Správa doménové jména
  1. Poskytovatel může spravovat domény u kterých je veden jako přidělený registrátor.
  2. Objednavatel spravuje doménové jméno prostřednictvím webových stránek kvapem.cz.
  3. Veškeré úpravy údajů u domén se řídí pravidly registrátorů a jsou řešeny na základě požadavků objednavatele.
  4. Doménové jméno je možné podle druhu prodloužit o rok nebo i o celé násobky roků*, *max. však o tolik let kolik umožní příslušné podmínky registru.
  5. Třicet dnů před dnem expirace objednavatel obdrží zálohový list na zaplacení doménového poplatku určeného na prodloužení platnosti doménového jména o jeden rok. Zálohový list je zaslán na fakturační kontakt u domény.
  6. Uhrazením poplatku za doménové jméno objednavatel souhlasí s podmínkami a pravidly daného registrátora.
  7. V případě, že objednavatel neuhradí včas výzvu k úhradě za prodloužení domény, nenese poskytovatel žádnou odpovědnost za stav domény vůči objednavateli.
  8. Doménové jméno je automaticky zrušeno registrem v případě neuhrazení prodlužovacího poplatku do skončení ochranné lhůty u domény.
  9. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo pozastavit poskytování služeb, pokud je jejich poskytování znemožněno z důvodů majících původ v činnosti třetích osob nebo zásahu vyšší moci (např. požár, povodeň apod.) anebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikačního spojení atd.), jestliže těmto událostem nešlo objektivně zabránit
  10. Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování služeb na nezbytně dlouhou dobu, pokud je toto přerušení nutné z důvodu údržby nebo oprav zařízení.
  11. Poskytovatel se zavazuje předem informovat objednatele o skutečnostech znemožňujících poskytování služeb, pokud jsou mu tyto skutečnosti předem známy tak, aby mohl objednatel přijmout nutná opatření. To se týká plánovaných oprav a údržby, přerušení dodávky elektrické energie, rekonstrukce inženýrských sítí apod. Upozornění bude uveřejněno na webových stránkách poskytovatele, www.kvapem.cz. V případě závažnější nebo déle trvající události bude toto upozornění zasláno na e-mailovou adresu uvedenou na zákaznickém účtu v Centru administrace.
  12. Poskytovatel je oprávněn poskytnout uvedené informace příslušným registračním autoritám a dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro plnění podmínek smlouvy a v případě důvodného podezření, že způsob využívání poskytovaných služeb objednatelem by mohl naplnit skutkovou podstatu trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu též orgánům činným v trestním řízení nebo příslušnému správnímu úřadu.
  13. Jakékoli porušení článků 2, 3 a 4, nebo jakékoli jiné jednání, jež lze spravedlivě označit za zneužití poskytovaných služeb objednatelem, je považováno za podstatné porušení této smlouvy a v takovém případě je poskytovatel oprávněn okamžitě omezit nebo přerušit poskytování služeb objednatelovi a to i bez předchozího oznámení. Poskytovatel obnoví poskytování služeb objednatelovi na základě jeho žádosti po zaplacení příslušného poplatku dle platného ceníku poskytovatele.
  14. Poskytovatel se zavazuje nakládat s informacemi, které o sobě uvedl objednatel plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
  15. Objednatel tímto uděluje po dobu trvání smlouvy poskytovateli oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl objednatel, pro účely informačních a účtovacích systémů poskytovatele a pro využití v rámci marketingových akcí poskytovatele, za účelem vývoje a zlepšení služeb, informování objednatele o nových produktech poskytovatele a uvedení v referencích.
 4. Práva a povinnosti smluvních stran
  1. Všechny služby poskytovatele mohou být využívány pouze k zákonným účelům.
  2. Objednatel se zavazuje využívat veškeré služby poskytované poskytovatelem pouze k zákonným účelům.
  3. Zejména s ohledem na provedenou právní úpravu, zejména ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, ve znění případných změn, se zavazuje objednatel zdržet se ukládání protiprávních informací a rovněž se zdržet protiprávního jednání.
  4. Poskytovatel si vyhrazuje právo krátkodobého přerušení provozu serverů, např. z důvodů havárie, údržby, oprav nebo výměny těch částí systémů, které přímo ovlivňují poskytování služeb viz bod 2 a 3.
  5. Poskytovatel neodpovídá za případné škody či ušlý zisk objednatele v souvislosti s registraci a správou domény. Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za možné škody způsobené výpadkem/přerušením provozu služby.
  6. Poskytovatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem měnit nastavení doménového jména, vyjma zásahů přímo vyžádaných zmocněnými orgány (např. orgány činnými v trestním řízení) a zásahů v souladu s podle platného zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních dat, ve znění pozdějších předpisů, v informačních systémech se poskytovatel zavazuje chránit osobní údaje objednatele. Poskytovatel má právo používat údaje poskytnuté v souvislosti s objednávkou hostingového programu následujícím způsobem:
   • pro marketing v rámci služeb poskytovatele
   • pro vývoj a zlepšování poskytovaných služeb
   • uvedení v on-line referencích poskytovatele
  7. Objednatel a poskytovatel se zavazují, že v zájmu bezpečnosti a ochrany know-how budou dodržovat mlčenlivost o veškerých informacích, které se týkají provozu jejich systémů před třetími osobami. Výjimku tvoří informace oficiálně zveřejněné.
  8. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za vyexpirování (propadnutí a uvolnění k následné registraci) domény objednatele z důvodu včasného neuhrazené zálohového listu.
 5. Platební podmínky
  1. Uživatel se zavazuje zaplatit poplatky za poskytnuté služby ve stanoveném termínu. Poplatky za služby jsou splatné dopředu.
  2. Objednatel je povinen udržovat přesné a aktuální údaje o své osobě, společnosti. Obzvlášť důležité je mít správně uveden fakturační kontakt, tj. E-mail, na který je odesílána fakturace. Jakékoli změny svých identifikačních, fakturačních a kontaktních údajů je nutné neprodleně aktualizovat. Objednatel je rovněž povinen změny oznámit příslušné registrační autoritě.
  3. Výzva k platbě zaslaná prostřednictvím e-mail uvedený objednavatelem obsahuje veškeré údaje potřebné pro provedení úhrady za objednané služby. Objednatel uznává takto zaslanou výzvu k platbě za podklad pro úhradu a obě smluvní strany považují tento způsob zaslání za zcela průkazný a zavazují se jej respektovat stejně, jakoby tato výzva k platbě byla zaslána v tištěné podobě.
  4. Vady v nesprávně vyúčtovaných platbách za služby může objednatel uplatnit do 10 dnů po obdržení výzvy k platbě. V opačném případě uznává objednatel zcela výši předepsané částky jako svůj závazek vůči poskytovateli a to zejména proto, že poskytovatel započal poskytovat službu webhostingu okamžikem obdržením objednávky u které potvrdil souhlas s touto smlouvu.
  5. V případě neuhrazení poplatků ve stanovené lhůtě má poskytovatel právo přerušit poskytování služeb. Poskytovatel obnoví poskytování služeb až po plné úhradě dlužné částky a zaplacení poplatku za znovuobnovení služeb podle aktuálního ceníku poskytovatele.
  6. Poskytovatel si vyhrazuje právo zaregistrovat nebo prodloužit doménové jméno až po zaplacení celého zálohového listu za služby.
  7. Poskytovatel má právo navrhovat změny smlouvy a obchodních podmínek v souladu s § 1752 občanského zákoníku. Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit sazby a rozsah poskytovaných služeb. Takové změny sazeb nebo rozsahu poskytovaných služeb budou objednateli předem oznámeny, nejméně 10 dnů před takovou změnou. Pokud objednatel neodmítne navrhovanou změnu nejpozději v den, ke kterému je změna navrhována platí, že změnu přijal ke dni účinnosti. Pokud objednatel písemně odmítne návrh na změnu, je oprávněn vypovědět smlouvu ve lhůtě 14 dnů, kterou obě smluvní strany považují za dostatečnou k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele. Výpovědní doba počíná běžet dnem doručení výpovědi druhé straně. Objednatel je povinen se s navrhovaným zněním a změnou seznámit. Toto ustanovení neplatí v případě, že za stejných cenových podmínek dojde k rozšíření nabídky poskytovaných služeb.
  8. Service Level Agreement (SLA) Za každých 80 minut, kdy některá služba není dostupná, nebo její doba odezvy je nestandardně dlouhá, se snižuje měsíční cena služeb o 1 % až na 50 %. Poskytovatel nese zodpovědnost za výpadky jakékoliv objednané služby, které jsou způsobeny prokazatelně poskytovatelem. Jako výpadek se rozumí nedostupnost služby delší než 10 minut nebo nestandardně dlouhá doba odezvy, která trvá déle jak 10 minut. Za výpadek se nepovažuje plánovaná nebo ohlášená odstávka systému. Zhotovitel nenese zodpovědnost za výpadky zaviněné objednatelem nebo třetími osobami.
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu budou objednané služby zprovozněny až po uhrazení platby za službu. Pokud platba za objednané služby nebude na účet poskytovatele připsána do 40 dnů ode dne doručení objednávky poskytovateli bude celá objednávka stornována a smlouva zaniká.
  2. Smlouva je uzavřena okamžikem vyslovení souhlasu objednatelem. Účinky smlouvy o registraci domény nastávají dnem registrace doménového jména poskytovatelem konkrétní domény. Účinky smlouvy o poskytování webhostingových služeb nastávají dnem vyslovení souhlasu objednavatele.
  3. Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitého ukončení provozu domény a odstoupením od smlouvy bez náhrady v případě porušení smluvních podmínek nebo pokud objednatel trvale neplní svoje povinnosti vyplývající z této smlouvy - úhrada za poskytnuté služby. Tímto není objednatel zbaven právní odpovědnosti za škody způsobené poskytovateli v souvislosti se zrušením poskytování služeb.
  4. Vzorový formluář pro odstoupení od smlouvy naleznete na www.kvapem.cz/domeny/odstoupeni/.
  5. Reklamační řád je dostupný na www.kvapem.cz/domeny/reklamacni-rad/.
  6. Tato smlouva a obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7. 2015.

Reference

Ondřej Raška

MITON CZ, s.r.o.

Kvapem používáme na registraci domén už hodně let. Všechno v pohodě, jak jinak. Když cokoliv potřebuji, vím, že se mám komu dovolat a vše bude vyřešeno.

Josef Chmurčiak

Nový Web s.r.o.

Vzhledem k většímu počtu našich klientů se snažíme všechny opakující činnosti týkající se webhostingů a domén co nejvíce zautomatizovat, k tomu účelu nám velmi pomohlo API Kvapem.