www.
Nápověda > Domény > Smlouva o registraci a správě doménového jména

Smlouva o registraci a správě doménového jména

Smlouva o registraci a správě doménového jména na službě Kvapem.cz

Poskytovatel služby:
Webglobe, s. r. o.
Vinohradská 2405/190
130 61 Praha 3
IČO 26159708
DIČ CZ26159708
(dále jen poskytovatel)

a


Objednatel

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek provozovatele zajistit registraci, prodloužení a správu doménového jména druhého řádu v národní doméně CZ. Registrací a prodloužení doménového jména se rozumí zajištění komunikace mezi objednavatelem a registrem domén.

II. Registrace doménového jména

 • 2.1 Vlastníkem doménového jména se stává objednatel.
 • 2.2 Poskytovatel se zavazuje zprostředkovat registraci doménového jména u registračních autorit.
 • 2.3 Objednatel se zavazuje uhradit poplatky registračních autorit včetně administračních poplatků.
 • 2.4 Objednatel odpovídá za správnost a úplnost údajů uvedených v žádosti o registraci doménového jména.
 • 2.5 Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv objednatelem k ochranným známkám a porušení zákona užíváním názvů domén nebo adresářů, které jsou obchodními jmény a registrovanými ochrannými známkami.
 • 2.6 Doménové jméno se registruje po uhrazení poplatku za doménové jméno na účet poskytovatele.
 • 2.7 Doménové jméno nebude registrováno v těchto případech:
  • neuhrazení poplatku za doménové jméno
  • požadované doménové jméno neodpovídá pravidlům tvorby doménových jmen
  • doménové jméno je zaregistrováno jiným zájemcem před uhrazením poplatku objednavatelem
  • nebyly řádně vyplněny požadované údaje nebo žádost obsahuje nedostatky

III. Správa doménové jména

 • 3.1 Poskytovatel může spravovat domény u kterých je veden jako přidělený registrátor.
 • 3.2 Objednavatel spravuje doménové jméno prostřednictvím webových stránek kvapem.cz.
 • 3.3 Veškeré úpravy údajů u domén se řídí pravidly registrátorů a jsou řešeny na základě požadavků objednavatele.
 • 3.4 Doménové jméno je možné podle druhu prodloužit o rok nebo i o celé násobky roků*, *max. však o 10 let.
 • 3.5 Třicet dnů před dnem expirace objednavatel obdrží zálohový list na zaplacení doménového poplatku určeného na prodloužení platnosti doménového jména o jeden rok. Zálohový list je zaslán na fakturační kontakt u domény.
 • 3.6 Uhrazením poplatku za doménové jméno objednavatel souhlasí s podmínkami a pravidly daného registrátora.
 • 3.7 V případě, že objednavatel neuhradí včas výzvu k úhradě za prodloužení domény, nenese poskytovatel žádnou odpovědnost za stav domény vůči objednavateli.
 • 3.8 Doménové jméno je automaticky zrušeno registrem v případě neuhrazení prodlužovacího poplatku do skončení ochranné lhůty u domény.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

 • 4.1 Všechny služby poskytovatele mohou být využívány pouze k zákonným účelům.
 • 4.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo krátkodobého přerušení provozu serverů, např. z důvodů havárie, údržby, oprav nebo výměny těch částí systémů, které přímo ovlivňují poskytování služeb viz bod I.
 • 4.3 Poskytovatel nenese zodpovědnost za přerušení poskytování služeb specifikovaných v bodě I. v případě zásahu třetích osob či vyšší moci (povodeň, požár, zemětřesení, válka, apod.) nebo v případě poruchy na zařízení na straně třetích dodavatelů (dlouhodobější výpadek dodávky elektřiny, telekomunikačního spojení atd.), pokud těmto skutečnostem prokazatelně nebylo možno zabránit nebo nebyly způsobeny z nedbalosti zaměstnanců poskytovatele.
 • 4.4 Poskytovatel neodpovídá za případné škody či ušlý zisk objednatele v souvislosti s používáním doménového jména. Poskytovatel nenese žádnou právní odpovědnost za možné škody způsobené výpadkem/přerušením provozu služby.
 • 4.5 Poskytovatel není oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do obsahu vystavených dat, ani monitorovat elektronickou poštu, vyjma zásahů přímo vyžádaných zmocněnými orgány (např. orgány činnými v trestním řízení) a zásahů v souladu s body 4.1 a 4.2. Podle platného zákona č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních dat, ve znění pozdějších předpisů, v informačních systémech se poskytovatel zavazuje chránit osobní údaje objednatele.
 • 4.6 Poskytovatel má právo používat údaje poskytnuté ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. v souvislosti s objednávkou doménového jména následujícím způsobem:
  • pro marketing v rámci služeb poskytovatele
  • pro vývoj a zlepšování poskytovaných služeb
  • uvedení v on-line referencích poskytovatele
 • 4.7 Jakýkoliv pokus o poškození provozu služby je přísně zakázán a je důvodem k okamžitému zrušení účtu objednatele bez možnosti vrácení peněz za předplacené služby.
 • 4.8 Objednatel a poskytovatel se zavazují, že v zájmu bezpečnosti a ochrany know-how budou dodržovat mlčenlivost o veškerých informacích, které se týkají provozu jejich systémů před třetími osobami. Výjimku tvoří informace oficiálně zveřejněné.
 • 4.9 Objednatel se zavazuje hlásit poskytovateli jakoukoliv změnu svých kontaktních údajů. Toto se týká zejména emailové adresy pro komunikaci a zasílání zálohových faktur.
 • 4.10 Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za ukončení registrace domény objednatele z důvodu neuhrazené zálohové faktury.
 • 4.11 Pro zajištění doménových služeb se poskytovatel stává technickým správcem DNS záznamu pro konkrétní doménové jméno.

V. Platební podmínky

 • 5.1 Uživatel se zavazuje zaplatit poplatky za poskytnuté služby ve stanoveném termínu. Poplatky za služby jsou splatné dopředu.
 • 5.2 Při neuhrazení závazků ve stanovené lhůtě má poskytovatel právo pozastavit provoz domény.
 • 5.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit sazby a rozsah poskytovaných služeb. Takové změny sazeb nebo rozsahu poskytovaných služeb budou objednateli předem oznámeny, nejméně 2 měsíce před takovou změnou. Toto ustanovení neplatí v případě, že za stejných cenových podmínek dojde k rozšíření nabídky poskytovaných služeb.

VI. Závěrečná ustanovení

 • 6.1 Provoz služby se sjednává na dobu neurčitou.
 • 6.2 Poskytovatel si vyhrazuje právo okamžitého ukončení provozu domény a výpovědi smlouvy bez náhrady v případě porušení smluvních podmínek nebo pokud objednatel trvale neplní svoje povinnosti vyplývající z této smlouvy - úhrada za poskytnuté služby. Tímto není objednatel zbaven právní odpovědnosti za škody způsobené poskytovateli v souvislosti se zrušením poskytování služeb.
 • 6.3 Tato smlouva je v souladu s platným právním řádem České republiky.

Komentáře a hodnocení

Článek ještě nikdo nehodnotil, buďte první!

Tagy článku:

Reference

Ondřej Raška

MITON CZ, s.r.o.

Kvapem používáme na registraci domén už hodně let. Všechno v pohodě, jak jinak. Když cokoliv potřebuji, vím, že se mám komu dovolat a vše bude vyřešeno.

Josef Chmurčiak

Nový Web s.r.o.

Vzhledem k většímu počtu našich klientů se snažíme všechny opakující činnosti týkající se webhostingů a domén co nejvíce zautomatizovat, k tomu účelu nám velmi pomohlo API Kvapem.